Tiểu hành tinh rộng gần 1km sắp “tạt đầu” Trái đất với tốc độ kinh hồn

Tiểu hành tinh 2001 FO32, tàn tích đá hình thành vào buổi sơ khai của Hệ Mặt trời, sẽ bay ngang Trái đất gần nhất vào ngày 21/3, ở khoảng cách hơn 2 triệu km với tốc độ kỷ lục 124.000 km/h.