Tháng 5: Nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ, nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tôi vốn không tin vào định mệnh tuyệt đối nhưng rồi chính tôi lại bị thuyết phục bởi những điều thuộc về định mệnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là một trong những định mệnh như thế.