Hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ Quốc tế của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI)

Hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ quốc tế của NASATI là một trong những hoạt động thường niên nhằm thực hiện và cụ thể hóa một bước các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo Quyết định số: 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về phê duyệt Đề án phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.