Đăk Lăk: 27 sản phẩm được gắn sao OCOP

Đăk Lăk đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện, nâng cấp 27 sản phẩm OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn. Hiện tỉnh đã xếp hạng được 11 sản phẩm, các sản phẩm còn lại tiếp tục được đánh giá trong đợt 2, năm 2020.