Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên qua hoạt động giao lưu với người bản ngữ

Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.