Trường học số SCHOOLDX giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục

Trường học số SchoolDx là giải pháp đáp ứng mọi quy định về quản lý trường học, dạy và học trực tuyến, kiểm tra đánh giá học sinh tại các trường khối phổ thông.